Aktualności

20/04/2021
Administracja

Regulamin konkursu organizowanego we współpracy z księgarnią Labotiga.pl


REGULAMIN KONKURSU 

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Organizatorem konkursu (zwanym w 

regulaminie “Konkursem”), jest platforma LOCALPLAY (zwana w regulaminie „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest księgarnia Labotiga.pl.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook ani Instagram. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie (zwanej “Fanpage”): https://www.facebook.com/LOCALPLAY oraz https://www.instagram.com/localplayapp/  w poście konkursowym (zwanym Postem). Jest to jeden konkurs i Zwycięzca będzie wybierany wspólnie z obu profili. 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz samego Organizatora.

2. Warunki wzięcia udziału:

a. zweryfikowane konto w serwisie Facebook,

b. udzielenie w komentarzu pod Postem odpowiedzi na zadanie konkursowe “Napisz, którą książkę chciałbyś otrzymać i uzasadnij swój wybór.”.

c. posiadanie konta na platformie LOCALPLAY

d. oznaczenie dwóch osób w komentarzu lub komentarzu będącym odpowiedzią na odpowiedź (dotyczy wyłącznie konkursu na Instagramie). 

3. Konkurs trwa od dnia 23.04.2020 do 30.04.2020.    

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz Aplikacji Konkursowej

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODY

1. Nagrodą główną w Konkursie jest: 

Wybrana książka dostępna w księgarni Labotiga,pl ( Wydawnictwa SQN), która w momencie wyboru nagrody jest dostępna w sklepie (możliwośc zamówienia “kup teraz”). 

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Nagrodę Główną otrzyma uczestnik wybrany po zakończeniu Konkursu przez zespół Organizatora. Wybór będzie na podstawie wyłonienia najciekawszej odpowiedzi na zadanie konkursowe.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub Instagramie.

3. Informacja o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie przesłana Zwycięzcy do 5 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

4. Nagrody materialne zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski..

5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage organizatora.

6. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych.

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem oraz wszelkie próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności za sprawą zakładania fikcyjnych kont prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłosić na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres i dane Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

4. Warunki szczególne Konkursu są podane w treści Aplikacji Konkursowej lub są zawarte w logice aplikacji.

Komentarze: