Regulamin

10/09/2019

REGULAMIN SERWISU LOCALPLAY

1. Postanowienia ogólne

 1. 1 Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z Serwisu LOCALPLAY.
 2. 2 Treści zamieszczane w Serwisie LOCALPLAY są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, chyba że z opisu danej funkcjonalności wprost wynika inaczej, jednakże z pełnej funkcjonalności Serwisu LOCALPLAY mogą korzystać tylko zalogowani Użytkownicy.
 3. 3 Serwis LOCALPLAY udostępniając swoje zasoby systemu teleinformatycznego umożliwia przechowywanie danych przez Użytkowników. Spółka nie jest inicjatorem przekazu danych ani nie wybiera odbiorcy przekazu danych, jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.
 4. 4 Dostęp do treści w Serwisie LOCALPLAY oraz korzystanie z jego funkcjonalności opisanych w Regulaminie nie podlega żadnym opłatom. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu LOCALPLAY jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, a w przypadku Użytkowników – również posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze (inny niż tymczasowy lub anonimowy).
 5. 5 Warunkiem uzyskania dostępu do treści oraz funkcjonalności Serwisu LOCALPLAY jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną serwisu, a w przypadku Użytkowników – również posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze (inny niż tymczasowy lub anonimowy), natomiast osoby rejestrujące się w Serwisie LOCALPLAY dodatkowo mogą zostać poproszone o uwierzytelnienie Konta poprzez zastosowanie aktualnie stosowanych w Serwisie LOCALPLAY mechanizmów, których opis dostępny jest w sposobie weryfikacji.
 6. 6 Serwis LOCALPLAY, w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Serwisu oraz ochrony jego społeczności może wprowadzać dodatkowe sposoby uwierzytelniania Konta, takie jak numer telefonu, adres komunikatora internetowego lub inne usługi wspierające identyfikację Użytkownika (dalej: Uwierzytelnianie).
 7. 7 Spółka może świadczyć inne usługi związane z Serwisem LOCALPLAY, których rodzaje i warunki świadczenia (w tym ewentualna odpłatność) określane są w odrębnych regulaminach przedkładanych do akceptacji osobom chcącym skorzystać z tych usług. 2. Definicje 

 1. 1 Konto – wydzielone dla danego Użytkownika w Serwisie LOCALPLAY strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Użytkownika w Serwisie LOCALPLAY. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w serwisie LOCALPLAY, chyba, że Spółka wyrazi zgodę na kolejne.
 2. 2 Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. 3 Serwis LOCALPLAY – internetowy serwis prowadzony w domenie LOCALPLAY przez Spółkę, będący platformą komunikacyjną przeznaczoną do odnajdywania i brania udziału w wydarzeniach sportowych i rozrywkowych.
 4. 4 Spółka – spółka SPURTIN LTD Company number 11384164 VAT: GB 305390818 85 Great Portland Street, First Floor, London, England, W1W 7LT, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem [email protected]
 5. 5 Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie LOCALPLAY.
 6. 6 Drużyny - Grupy Zawodników, stworzone przez Użytkowników na rzecz brania udziału w wydarzeniach grupowych
 7. 7 Zawodnicy - Grupa profili, a każdy profil, to treść utworzona przez Użytkownika
 8. 8 Mapa - Miejsca i wydarzenia, odbywające się w okolicy. Użytkownicy zamieszczają tu swoje wydarzenia 3. Rejestracja w Serwisie LOCALPLAY

 1. 1 Zarejestrować się w Serwisie LOCALPLAY mogą tylko osoby fizyczne, które ukończyły trzynaście lat. Użytkownikami nie mogą być przedsiębiorcy, chyba że Spółka wyrazi na to zgodę.
 2. 2 W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w Serwisie LOCALPLAY co najmniej: nazwę, pod jaką Użytkownik zamierza występować w Serwisie LOCALPLAY (login), adres e-mail (inny niż tymczasowy lub anonimowy) oraz hasło, zaakceptować Regulamin. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego osoba dokonująca rejestracji może zostać poproszona o podanie dodatkowych danych lub wykonanie dodatkowych czynności w celu Uwierzytelnienia Konta. Po zakończeniu procesu rejestracji oraz, gdy ma to zastosowanie, po dokonaniu pomyślnego Uwierzytelnienia, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób aktywacji Konta oraz inne wymagane prawem informacje.
 3. 3 Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu LOCALPLAY po podaniu loginu i hasła (logowanie).
 4. 4 Użytkownicy mają dodatkową możliwość logowania się w Serwisie LOCALPLAY z wykorzystaniem ich danych dostępowych pochodzących z serwisów zewnętrznych, które każdorazowo są wskazane na stronach Serwisu LOCALPLAY. Serwisy zewnętrzne mogą przewidywać dodatkowe warunki skorzystania z takiej opcji. Pierwsze takie logowanie (o ile nie następuje po rejestracji w Serwisie LOCALPLAY w sposób opisany w powyższym punkcie 3.2.) połączone jest z akceptacją Regulaminu, wymagane może być również Uwierzytelnienie Konta. Wykonanie tych czynności jest traktowane jako rejestracja w Serwisie LOCALPLAY.
 5. 5 Dokonanie aktywacji oznacza zakończenie rejestracji, z tą chwilą dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Spółką umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie i polegających na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu LOCALPLAY w sposób opisany w Regulaminie w odniesieniu do danego Konta.
 6. 6 W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto. Informacje na Koncie Użytkownik może uzupełnić o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.
 7. 7 Użytkownik ma wgląd wyłącznie do informacji jawnych dotyczących kont pozostałych Użytkowników.
 8. 8 W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w punkcie 3.5 powyżej, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Serwisu LOCALPLAY, w szczególności: zamieścił, ocenił (oddał głos) lub skomentował Znalezisko. 4. Podstawowa funkcjonalność Serwisu LOCALPLAY 

 1. 1 Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie LOCALPLAY wybrane przez siebie Wydarzenia.
 2. 2 Każde Wydarzenie umieszczane jest na mapie wydarzeń i przedstawiane do oceny innym Użytkownikom lub możliwości zgłoszenia do danego wydarzenia.
 3. 3 Użytkownikom może zostać udostępniona funkcja pozwalająca na komentowanie lub ocenianie innych treści zamieszczanych w Serwisie LOCALPLAY oraz funkcja pozwalająca na wymianę informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących treści dostępnych w sieci Internet. 5. Zasady korzystania z Serwisu LOCALPLAY

 1. 1 Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu LOCALPLAY, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. 2 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie LOCALPLAY.
 3. 3 Treści tworzone przez Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
  1. wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników LOCALPLAY 
  2. wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety, 
  3. treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
  4. treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich,
  5. treści o charakterze pornograficznym. 
 4. 4 Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie LOCALPLAY linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w punkcie 5.3. powyżej.
 5. 5 Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lub innych treści w Serwisie LOCALPLAY wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Spółkę na potrzeby prowadzenia Serwisu LOCALPLAY oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku przez czas nieokreślony.
 6. 6 Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mających na celu manipulowanie treściami lub wynikami w Serwisie LOCALPLAY, do nie spamowania Serwisu LOCALPLAY oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu LOCALPLAY i korzystanie z usług Serwisu LOCALPLAY w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
 7. 7 Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia do których publikacji posiada stosowne prawa. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, oraz innych zamieszczonych przez siebie zdjęć w Serwisie LOCALPLAY, na zasadzie wskazanej w zdaniu uprzednim. Jeżeli zdjęcie przedstawia inną osobę, Użytkownik powinien otrzymać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jej wizerunku. 6. Rola operatora Serwisu LOCALPLAY

 1. 1 W ramach Serwisu LOCALPLAY Spółka udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych Serwisu LOCALPLAY w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.
 2. 2 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu LOCALPLAY, ani za treść wszelkich danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie LOCALPLAY.
 3. 3 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. W przypadku uniemożliwienia dostępu do danych z uwagi na uzyskaną wiarygodną wiadomość o ich bezprawnym charakterze Spółka zawiadomi Użytkownika w ramach jego Konta.
 4. 4 W uzasadnionych przypadkach Spółka może usunąć Znalezisko wraz ze wszystkimi komentarzami, jeżeli umieszczenie Znaleziska w Serwisie LOCALPLAY narusza postanowienia Regulaminu. Spółka nie ma jednak obowiązku weryfikacji Znalezisk lub komentarzy.
 5. 5 W uzasadnionych przypadkach Spółka może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie LOCALPLAY narusza postanowienia Regulaminu. Spółka nie ma jednak obowiązku weryfikacji jakichkolwiek danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie LOCALPLAY.
 6. 6 W uzasadnionych przypadkach i zakresie Spółka może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu LOCALPLAY (czasowa blokada Konta), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. O powyższym Użytkownik jest informowany w drodze komunikatu w ramach jego Konta.
 7. 7 Spółka dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu LOCALPLAY, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, pracy Serwisu LOCALPLAY ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Spółki. Spółka stara się ograniczyć negatywne skutki zaistniałych okoliczności. 7. Ochrona prywatności

 1. 1 Spółka jest administratorem danych osobowych Użytkownika niezbędnych dla realizacji postanowień Regulaminu. Dane te są przetwarzane przez Spółkę dla zawarcia i wykonania umowy na warunkach określonych w Regulaminie, w tym zapewnienia należytej jakości usług, monitorowania i weryfikacji poprawności tej umowy – przez czas jej trwania (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników również w innych celach i zakresie, szczegółowo wskazanych w Polityce Prywatności znajdującej się pod adresem https://LOCALPLAY.app/regulami...
 2. 2 Spółka przetwarza dane zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).
 3. 3 W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności Użytkowników określa dokument „Polityka prywatności” – dostępny pod adresem https://LOCALPLAY.app/regulamin/polityka-prywatnosci/. Dokument ten zawiera pełne informacje wymagane przez RODO. Użytkownik powinien szczegółowo się z nim zapoznać i go zaakceptować przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. 8. Postępowanie reklamacyjne

 1. 1 Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Serwisu LOCALPLAY.
 2. 2 Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres:SPURTIN LTD Company number 11384164 VAT: GB 305390818 85 Great Portland Street, First Floor, London, England, W1W 7LT, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected]
 3. 3 Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie nazwy, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie LOCALPLAY, jego adres e-mail przypisany do Konta oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Spółka zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. 4 Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Spółkę prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
 5. 5 Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do jego Konta. 9. Zakończenie korzystania z Serwisu LOCALPLAY

 1. 1 Świadczenie usług w ramach Serwisu LOCALPLAY. ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie w każdym czasie.
 2. 2 Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Użytkownik może złożyć poprzez skorzystanie z ustawień dostępnych w profilu, pisemnie przesyłając je na adres SPURTIN LTD Company number 11384164 VAT: GB 305390818 85 Great Portland Street, First Floor, London, England, W1W 7LT, w formie elektronicznej poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: [email protected] lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego.
 3. 3 Spółka może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym gdy:
  1. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów innych usług związanych z Serwisem LOCALPLAY i świadczonych przez Spółkę, lub
  2. Użytkownik podał dane lub złożył oświadczenia nieprawdziwe, nieaktualne, nieprawidłowe bądź niepełne lub podał dane innych osób
 4. 4 W innych niż wskazane w powyższym punkcie 9.3 sytuacjach Spółka uprawniona jest do rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 
 5. 5 Konsekwencją rozwiązania umowy jest usunięcie Konta, które wraz z jej zawarciem zostało utworzone. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Serwisie LOCALPLAY; Spółka, z zastrzeżeniem jej uprawnień określonych w powyższym punkcie 6, nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych wydarzeń, komentarzy i oddanych głosów.10. Postanowienia końcowe 

 1. 1 Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu LOCALPLAY a także przesyłany droga poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkowników w przypadkach przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. 2 W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Spółka poinformuje o tym na stronach Serwisu LOCALPLAY, a w odniesieniu do Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Użytkownika.
 3. 3 Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać Użytkowników wchodzą w życie w terminie określonym przez Spółkę, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie LOCALPLAY.
 4. 4 Przy pierwszym logowaniu w Serwisie LOCALPLAY, które następuje po ogłoszeniu zmian Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany o tych zmianach oraz o możliwości ich akceptacji.
 5. 5 W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania, na zasadach określonych w powyższych punktach 9.1 i 9.2, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. 6 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. 7 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 8. 8 Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, której przedmiotem są usługi świadczone przez Spółkę w ramach Serwisu LOCALPLAY na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Spółkę w ramach Serwisu LOCALPLAY będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.