Regulamin

10/09/2019

REGULAMIN SERWISU LOCALPLAY

Przyjęty w dniu 13 listopada 2020 r.

W celu określenia zasad i reguł, na podstawie których użytkownicy mogą korzystać

z serwisu i aplikacji LOCALPLAY, Spółka LocalPlay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.  Smoleńsk 23/2, 31-108 Kraków,

publikuje dokument informujący i wyjaśniający o zasadach korzystania z serwisu, jego

funkcjonalności i warunkach świadczenia przez Spółkę usług drogą elektroniczną.


 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie, użyto następujące definicje oznaczają one: 
  1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
  2. Spółka – oznacza LOCALPLAY z siedzibą przy  Smoleńsk 23/2, 31-108 Kraków, Polska;
  3. LOCALPLAY lub Serwis – oznacza prowadzoną przez Spółkę otwartą platformę on-line, służącą do komunikowania się pomiędzy sobą przez jej Użytkowników w celu znalezienia chętnych do organizacji lub wspólnego uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze sportowym i rozrywkowym; Użycie przedmiotowego określenia obejmuje swym znaczeniem zarówno stronę internetową Serwisu, jak i Aplikację;
  4. Aplikacja – oznacza aplikację mobliną za pomocą której Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu; 
  5. Konto – oznacza prowadzony pod unikalnym loginem przypisanym każdemu Użytkownikowi zbiór zasobów, gdzie gromadzone pozostają dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu; 
  6. Użytkownik – oznacza osobę która dokonała rejestracji w LOCALPLAY i uzyskała dostęp do części lub całości usług świadczonych przez Spółkę w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie. 
  7. Rejestracja – oznacza procedurę zakładania Konta;
  8. Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług elektronicznych zawieraną pomiędzy Użytkownikiem, a Spółką w momencie potwierdzenia Rejestracji w Serwisie na warunkach określonych w Regulaminie; 
  9. Drużyny – oznacza grupę Użytkowników, którzy zamierzają prowadzić wspólne spotkanie o charakterze sportowym lub rozrywkowym; Drużyny mogą mieć charakter stały (w sposób cykliczny wspólnie uczestniczyć w Wydarzeniach) lub tymczasowy (na potrzeby jednorazowego Wydarzenia);
  10. Zawodnicy - oznacza takich użytkowników, którzy zostali zapisani do przynajmniej jednej Drużyny (stałej lub tymczasowej); 
  11. Uczestnicy - oznacza takich Użytkowników, którzy zostali zapisani do przynajmniej jednego Wydarzenia;
  12. Mapa – oznacza element systemu, na którym prezentowane są Wydarzenia, Szkółki sportowe, Obiekty i Kluby;
  13. Wydarzenie – oznacza dodane przez Użytkownika ogłoszenie o organizacji wydarzenia o charakterze sportowym lub rozrywkowym w określonej kategorii;
  14. Sparing – oznacza taki rodzaj Wydarzenia, w którym organizator poszukuje do rozgrywki konkretnej Drużyny;
  15. Turniej – oznacza taki rodzaj Wydarzenia, w którym odbywa się więcej niż jedna rozgrywka, w charakterze konkursu sportowego pomiędzy kilkoma Drużynami;
  16. Obóz –  oznacza taki rodzaj Wydarzenia, do którego kompletowana jest drużyna w celu realizacji rozgrywek poza miejscem zamieszkania;
  17. Szkółki sportowe – oznacza rodzaj organizacji sportowej, działającej w celu szkolenia graczy w określonych kategoriach wiekowych;
  18. Obiekty – oznacza miejsca takie jak boiska, orliki, etc, które oferują możliwość organizacji wydarzeń sportowych i rozrywkowych;
  19. Kluby – oznacza zorganizowane i sformalizowane drużyny, które funkcjonują w wydarzeniach ligowych w swoich kategoriach; 
  20. Profil – oznacza miejsce Serwisu, w którym zebrane są informacje na temat działań podjętych przez użytkowników. Kontrolę nad informacjami publikowanymi w tym miejscu posiadają konkretni Użytkownicy;
  21. Profil użytkownika – oznacza Profil, który prezentuje informacje na temat konkretnego Użytkownika;
  22. Profil firmowy – oznacza Profil, który prezentuje informacje na temat firmy, która podjęła współpracę z Serwisem;
  23. Profil związku – oznacza Profil, który prezentuje informacje na temat związku sportowego;
  24. Profil klubu – oznacza Profil, który prezentuje informacje na temat określonego klubu sportowego;
 2. LOCALPLAY pozostaje serwisem otwartym, ogólnodostępnym dla korzystających z internetu, którego odwiedzenie pozostaje anominowe, chyba, że co innego wynika z informacji o danej funkcji Serwisu. W celu jednak uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu konieczna pozostaje Rejestracja Użytkownika i zalogowanie do Serwisu. 
 3. Korzystanie z Serwisu i jego funkcji opisanych w niniejszym Regulaminie, Rejestracja w Serwisie oraz zalogowanie w nim, pozostaje nieodpłatne. Jedynym warunkiem skorzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia komunikującego się z Internetem, wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną Serwisu, a w przypadku Użytkowników (osób które dokonały Rejestracji w Serwisie) także posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze (inny niż tymczasowy lub anonimowy). 
 4. Osoby dokonujące Rejestracji w Serwisie dodatkowo mogą zostać poproszone o uwierzytelnienie Konta poprzez zastosowanie aktualnie stosowanych w Serwisie mechanizmów uwierzytelnienia, w postaci wiadomości e-mail, SMS, TOTP, zawierającej link lub kod numeryczny, potwierdzający wykonanie określonej akcji w Serwisie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Serwisu, LOCALPLAY może wprowadzić również dodatkowe sposoby uwierzytelnienia konta. 
 5. Spółka może świadczyć także inne usługi związane z Serwisem przy czym ich rodzaje oraz warunki ich świadczenia zostaną określone w odrębnych regulaminach. 

§ 2

ZASADY REJESTRACJI W SERWISIE

 1. Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 16 (szesnasty) rok życia. Spółka zastrzega sobie możliwość odmowy Rejestracji w przypadku wykrycia, iż osoba dokonująca Rejestracji nie ukończyła wskazanego wieku, zaś w przypadku wykrycia takiej okoliczności po dokonaniu Rejestracji, Spółka jest uprawniona do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, zgodnie z § 8 Regulaminu. 
 2. Rejestracja w Serwisie przez przedsiębiorce, w tym spółki prawa handlowego, jest możliwa tylko jeśli Spółka wyrazi na to zgodę. 
 3. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny, w którym należy podać:
  1. Login;
  2. Adres e-mail (inny niż tymczasowy lub anonimowy)
  3. Hasło;
  4. Data urodzenia (opcjonalna);
  5. Numer telefonu (opcjonalny);
  6. Narodowość;
  7. Imię i nazwisko (opcjonalne);
  8. Avatar (opcjonalny);
 4. Po wypełnieniu formularza, dla celów bezpieczeństwa, Serwis może zarządać podania dodatkowych danych lub wykonania pewnych czynności w celu uwierzytelnienia danych podanych przez osobę dokonującą rejestracji, takich jak potwierdzenie adresu e-mail (przesłanie linku), numeru telefonu (przesłanie kodu). 
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz po uwierzytelnieniu, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu (w przypadkach w którym będzie to wymagane przez Serwis), na podany w przedmiotowym formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Użytkownikiem, a Spółką na warunkach określonych w Regulaminie. Po zakończeniu Rejestracji dochodzi do utworzenia Konta użytkownika. 
 6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w Serwisie po podaniu loginu oraz hasła (logowanie). Logowanie do Konta w Serwisie jest możliwe także za pośrednictwem innych serwisów zewnętrznych, w tym serwisów społecznościowych. Serwisy zewnętrzne mogą przewidywać dodatkowe warunki w celu logowania za ich pośrednictwem do Serwisu. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.
 7. Użytkownik ma wgląd do informacji jawnych odnośnie kont innych Użytkowników, takich jak login Użytkownika; Drużyny do których przynależy Użytkownik; informacje o osiągnięciach sportowych danego Użytkownika; opis ,,o mnie” – jeżeli takowy został dodany przez Użytkownika; zdjęcia użytkownika – jeśli zostały dodane; linki do social media Użytkownika – jeśli zostały dodane; 

§ 3 

FUNKCJE SERWISU I ZASADY KORZYSTANIA

 1. Użytkownicy po dokonaniu Rejestracji w Serwisie mogą:
  1. Tworzyć w Serwisie wybrane przez siebie Wydarzenia i zamieszczać ogłoszenia widoczne dla innych Użytkowników o ich utworzeniu;
  2. Komunikować się z innymi Użytkownikami, w tym w szczególności zgłaszać innym Użytkownikom chęć uczestnictwa w Wydarzeniu, wymieniać z nimi informacje, opinie, spostrzeżenia; 
  3. Umieszczać utworzone przez siebie Wydarzenie na Mapie, tak aby widoczna dla innych Użytkowników pozostawała lokalizacja oraz dokładna data i godzina Wydarzenia;
  4. Dokonywać zgłoszenia uczestnictwa do Wydarzeń utworzonych przez innych Użytkowników;
  5. Dokonywać oceny oraz komentować Wydarzenia utworzone przez innych Użytkowników;
  6. Tworzyć Profile i uzupełniać je danymi;
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik:
  1. Jest zobowiązany podejmować działania zgodne z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, nie naruszając jakichkolwiek praw osób trzecich oraz uzasadnionych interesów Spółki;
  2. Zobowiązany jest podawać prawdziwe dane oraz informacje oraz składać oświadczenia zgodne z prawdą.
  3. Zobowiązany jest podawać prawdziwe dane oraz informacje oraz składać oświadczenia zgodne z prawdą.
  4. Ma obowiązek powstrzymać się od wykorzystywania Serwisu do publikacji reklam i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, przy czym za reklamę i informację o charakterze komercyjnym nie uważa się publikowanych przez Użytkowników opinii, komentarzy, recenzji itp. pod warunkiem, że mają one bezpośredni związek z komentowanym Wydarzeniem utworzonym przez innego Użytkownika; 
  5. Nie jest uprawniony do kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób zawartości Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku osobistego;
  6. Jest zobowiązany powstrzymać się od podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub spowodować uciążliwości w korzystaniu z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym w szczególności zabrania spamowania, manipulowania treściami i wynikami w zamieszczonymi w Serwisie;
  7. Ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie;
 3. W ramach korzystania z Serwisu, zabrania się w szczególności zamieszczania:
  1. wypowiedzi naruszających zasady netykiety i dobrego wychowania, 
  2. wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników; 
  3. treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
  4. treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich,
  5. treści o charakterze pornograficznym. 
  6. linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu;
 4. Użytkownik zamieszczając swoje dane, swój wizerunek oraz publikując w Serwisie komentarze lub inne treści wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez Spółkę na potrzeby prowadzenia Serwisu oraz przez innych Użytkowników w zakresie osobistego użytku na czas nieokreślony. 
 5. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie zdjęcia, przy czym dozwolone pozostaje zamieszczanie zdjęć, co do których posiada stosowne prawa. Zamieszczając swoje zdjęcia, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnienie swojego wizerunku. Zabronione pozostaje zamieszczaniem zdjęć ukazujących wizerunek innej osoby, chyba że osoba ta wyraziła zgodę na publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie jej wizerunku. 

§ 4

ROLA OPERATORA SERWISU

 1. Spółka w ramach Serwisu zapewnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia, w celu umożliwienia korzystania z wszelkich funkcji Serwisu, w tym w szczególności narzędzia umożliwiające:
  1. utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika;
  2. przeglądanie treści umieszczonych w Serwisie;
  3. dodawania nowych Wydarzeń  w Serwisie i zamieszczania ich na Mapie;
  4. dodawania ocen, komentarzy, recenzji;
  5. zgłaszanie uczestnictwa w Wydarzeniach;
  6. komunikowanie się pomiędzy Użytkownikami;
  7. tworzenie Profili i udostępnianie na nich informacji;
 2. Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania celem zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu. Spółka zastrzega sobie jednak możliwość czasowego wstrzymania pracy Serwisu, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, gdy ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Spółki, w tym stanowiących siłę wyższą, zapewnienie pełnej funkcjonalności Serwisu nie jest możliwe. W takim wypadku Spółka zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe starania aby ograniczyć negatywne skutki zaistnienia tego typu sytuacji. 
 3. Spółka dokłada wszelkich starań, aby pomóc w rozwiązywaniu wszelkich konfliktów i sporów pomiędzy Użytkownikami, tak aby w jak najpełniejszym zakresie usprawnić działalność Serwisu, w tym w szczególności ułatwić organizacje i uczestnictwo w Wydarzeniach. W razie konieczności mediacji pomiędzy Użytkownikami, Spółka na życzenie Użytkowników będących w sporze, jest gotowa podjąć działania koncyliacyjne w celu zażegnania konfliktów i sporów. 

§ 5 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA SERWISU

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne bądź niezgodne z prawem dane udostępnione przez Użytkowników oraz dodane przez Użytkowników komentarze, oceny, recenzje. Spółka nie ma obowiązku weryfikowania, filtrowania czy tez monitorowania jakichkolwiek danych wprowadzanych przez Użytkowników i nie ingeruje w korzystanie z Serwisu przez Użytkowników, poza przypadkami określonymi w Regulaminie.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane w Serwisie, chyba, że otrzyma urzędowe zawiadomienie albo inną wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych wpisanych przez Użytkownika do Serwisu. W takim wypadku Spółka uniemożliwi dostęp do tych danych poprzez zablokowanie dostępu albo dokona ich usunięcia z Serwisu, o czym zawiadomi Użytkownika, które danego te dotyczą.
 3. W Serwisie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzane przez ich administratorów. Spółka nie odpowiada za treści zamieszczone na tych stronach, a także za ich dostępność. Spółka zastrzega, iż w trosce o zapewnienie najwyższej jakości usług świadczonych przez Serwis i w celu wyrobienia sobie wsród Użytkowników jak najlepszej opinii i renomy, jest uprawniona do usunięcia zamieszczonego przez Użytkownika linku, w przypadku gdy jego jakość będzie odbiegać od standardów jakości przyjętych przez Serwis
 4. Spółka udostępnia swoje zasoby systemu teleinformatycznego umożliwiając przechowywanie danych przez Użytkowników, przy czym:
  1. nie jest inicjatorem przekazu danych;
  2. nie wybiera odbiorcy przekazu danych;
  3. nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.
 5. W uzasadnionych przypadkach w szczególności gdy działania Użytkownika naruszają przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, Spółka jest uprawniona: 
  1. upomnieć Użytkownika lub udzielić mu ostrzeżenia;
  2. ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług;
  3. zawiesić Konto Użytkownika na czas określony;
  4. rozwiązać z Użytkownikiem Umowę w trybie natychmiastowym na warunkach określonych w § 8 Regulaminu i dokonać usunięcia Konta Użytkownika;
 6. Przyczyną podjęcia przez Spółkę działań określonych w § 5 ust. 5 Ustawy może być każde naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu, w tym w szczególności:
  1. podanie przez Użytkownika niepełnych lub nieprawdziwych danych;
  2. udostępnienie przez Użytkownika Konta innym osobom;
  3. kilkukrotna rejestracja przez tego samego Użytkownika i założenie wielu Kont; 
  4. naruszenie praw i obowiązków Użytkownika określonych w § 3 Regulaminu;
 7. Zastosowanie danych sankcji określonych w § 5 ust. 5 Regulaminu, jest uzależnione od decyzji Spółki, przy czym Spółka dokonuje oceny i wyboru na podstawie wagi i skali danego naruszenia, z zastrzeżeniem, iż sankcja o której mowa w § 5 ust. 5 pkt. d) może być zastosowania tylko na warunkach określonych w § 8 Regulaminu.  
 8. Spółka zastrzega sobie również prawo do zredagowania treści zamieszczonych przez Użytkownika, ich ocenzurowania, usunięcia w przypadku gdy naruszają one Regulamin lub przepisy prawa. 

§ 6

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Spółka przetwarza dane użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityka prywatności, z której treścią Użytkownik może zapoznać się pod adresem https://localplay.app/pl/polityka-prywatnosci. Dokument ten zawiera pełne informacje wymagane przez przepisy prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Każdy Użytkownik powinien szczegółowo się z nim zapoznać i go zaakceptować przez rozpoczęciem korzystania z Serwisu. 
 2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie i wyłącznie w celach związanych z przeprowadzaniem Serwisu. W innych przypadkach udostępnienie danych odbywa się za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
 3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych polegających, w szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika lub osób trzecich.

§ 7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownicy mają prawo zgłaszać reklamacje w sprawach dotyczących zawartej Umowy w ramach funkcjonowania Serwisu. 
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemne, w formie listu poleconego na adres: Smoleńsk 23/2, 31-108 Kraków, Polska bądź poprzez wiadomość e-mail na adres Pokaż email
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w swojej treści: imię i nazwisko oraz login osoby zgłaszającej, adres e-mail oraz dokładny opis reklamacji. Zgłoszenia nie zawierające powyższych danych będą pozostawiane bez rozpatrzenia. 
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Spółkę w terminie 30 dni od momentu ich otrzymania. Odpowiedź przekazywana jest na adres e-mail Użytkownika. 
 5. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Spółka ma prawo zwrócić się przed jej rozpatrzeniem do składającego reklamację o ich uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przedłuża okres rozpatrywania danej reklamacji określony w § 7 ust. 4 Regulaminu. 

§ 8

ROZWIĄZANIE UMOWY I ODSTĄPIENIE

 1. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy ze Spółką, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Odstąpić od umowy można poprzez wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Smoleńsk 23/2, 31-108 Kraków, Polska lub na adres e-mail: Pokaż email
 2. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 8 ust. § Regulaminu, nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach LOCALPLAY, w szczególności w sytuacji gdy Użytkownik zamieścił Wydarzenie, dokonał recenzji Wydarzenia, skomentował je. 
 3. Świadczenie usług w ramach Serwisu ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem następujących sytuacji:
  1. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z Serwisem dotyczącą jego Konta, poprzez wysłanie oświadczenia listem poleconym na adresSmoleńsk 23/2, 31-108 Kraków, Polska lub na adres e-mail: Pokaż email. W przypadku dokonania skutecznego wypowiedzenia (rozumianego jako zatwierdzenia wypowiedzenia, co będzie widoczne na Koncie), Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni i po tym okresie Konto Użytkownika zostanie usunięte. Po upływie wskazanego terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w Serwisie w ramach Konta, nie będzie możliwe.
  2. Spółka może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę zawartą z Użytkownikiem dotyczącą jego Konta, o czym zawiadamia Użytkownika. W takim przypadku, Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od daty wysłania informacji do Użytkownika i po tym okresie Konto Użytkownika zostanie usunięte. Po upływie wskazanego terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w Serwisie w ramach Konta, nie będzie możliwe.
  3. Spółka może rozwiązać umowę zawartą z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym gdy Użytkownik narusza przepisu prawa lub postanowienia Regulaminu, lub postanowienia innych zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów innych usług związanych z Serwisem i świadczonych przez Spółkę. W takim przypadku Spółka jest uprawniona do natychmiastowego usunięci Konta Użytkownika, przy czym zobowiązuje się w sposób natychmiastowy poinformować o tym Użytkownika. 
 4. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Serwisu, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownego założenia Konta bez uprzedniej zgody Spółki.
 5. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Serwisie. Spółka nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych Wydarzeń, komentarzy i oddanych głosów. W takich wypadkach w dalszym ciągu widoczna w Serwisie pozostaje historia danego konta, przy czym dane odnośnie Użytkownika pozostają zanonimizowane, zaś Użytkownik widnieje jako ,,usunięty”. Dotyczy to również Profili, które Użytkownik utworzył lub zgłosił do utworzenia, które w dalszym ciągu będą widoczne w Serwisie. 

§ 9

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie prawa autorkie do Serwisu, w tym do zamieszczonych w ramach Serwisu utworów w rozumieniu Prawa Autorskiego, oznaczeń, znaków graficznych lub znaków towarowych, przysługują Spółce oraz korzystają z ochrony przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Użytkownik pozostaje uprawniony do korzystania z treści wskazanych w § 9 ust. 1 Umowy w ramach przewidzianego prawem dozwolonego użytku prywatnego tj. w celu korzystania z wszelkich funkcji Serwisu. Korzystanie przekraczające wskazany zakres wymaga zgody Spółki wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w sposób stały na stronie internetowej Serwisu, a także w Aplikacji w zakładce https://localplay.app/pl/regulamin
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Spółka poinformuje o tym na stronie Serwisu oraz przesyłając o tym informacje na adres e-mail Użytkownika. Zmiany w Regulaminie obowiązują Użytkowników w terminie określonym przez Spółkę, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty zamieszczenia informacji o zmianach w Serwisie. 
 3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy na warunkach określonych w § 8 Regulaminu. 
 4. Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Serwis na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. 
 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Spółkę w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 
 6. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed stałym polubownym sądem konsumenckim, na zasadach określonych w regulaminie danego sądu. Wszelkie niezbędne informacje o prawa przysługujących konsumentom, w tym trybie i procedurach rozstrzygania sporów, można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl. Użytkownik ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.