Polityka prywatności

11/09/2019

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Czyniąc zadość wymogom powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w celu ochrony prawa do prywatności użytkoników serwisu oraz aplikacji LOCALPLAY (dalej łącznie jako: ,,Serwis”), Spółka LocalPlay Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Smoleńsk 23/2, 31-108 Kraków, Polska, publikuje dokument informujący i wyjaśniający o sposobie przetwarzania, gromadzenia i zabezpieczenia danych użytkowników Serwis.

Każdy z użytkowników przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji, powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki prywatności. 

§ 2

ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pomocą Aplikacji pozostaje LOCALPLAY z siedzibą przy ul. Smoleńsk 23/2, 31-108 Kraków, Polska, (dalej jako: ,,Administrator” bądź ,,Usługodawca”);
 2. Dane osobowe pozostają przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz brytyjską ustawą o ochronie danych osobowych – Data Protect Act 2018.
 3. Administator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. Przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. Zbierane do oznaczonych zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. Adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania. 
 4. Administrator zapewnia, iż z należytą starannością dba o ochronę prywatności i poufności danych użytników Serwisu, a nadto, iż stosuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają należytą ochronę danych użytników Serwisu. 
 5. Z inspektorem ochrony danych Oliwer Kotecki można skontaktować się pod adresem e-mail: Pokaż email.
 6. Odwiedzenie Serwisu pozostaje anonimiowe. W celu jednak uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu należy dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić rejestrację i korzystanie z pełnych usług Serwisu, uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania, a także otrzymanie newslettera, przy czym podanie danych pozostaje w pełni dobrowolne. 

§ 3

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe użytkowników Serwisu są zbierane przez Administratora i wykorzystywane w celu:
  1. zawarcia i wykonywania Umowy na warunkach określonych w regulaminie Serwisu, w tym dostarczania treści i usług Użytkownikom;
  2. kontaktowania się z użytkownikiem Serwisu, w tym w szczególności udzielenia odpowiedzi na zadawne przez użytkownika pytania związane z serwisem i jego funkcjonowaniem; 
  3. celów marketingowych, w tym w szczególności przesyłania informacji handlowych za pomocą newslettera o ile użytkownik Serwisu uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera;
  4. w celach statystycznych;
  5. w celu wypełnienia prawnie ciążacego obowiązku na Administratorze; 
  6. doskonalenia i ulepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis; 
  7. dochodzenia roszczeń;
 2. Administartor przetwarza następujące dane:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Adres e-mail;
  3. Numer telefonu;
  4. Indywidualne ID użytkownika;
  5. Hasło do Serwisu;
  6. Informację dotyczące urządzenia i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, numer IP urządzenia z którego nastąpiło połączenie, miejsce z którego nastąpiło połączenie;
  7. Wizerunek (jeśli Użytkownik dobrowolnie opublikował swój wizerunek w Serwisie)
 3. Rejestracja oraz logowanie się do Serwisu, jest możliwe również za pośrednictwem innej platformy weryfikującej i uwierzytelniającej, to jest poprzez konto w serwisie Google lub Facebook. W takim wypadku Serwis otrzymuje dane Użytkowników niezbędne w celu rejestracji i logowania od podmiotów udostępniających taką usługę.  Serwis otrzymuje w takim wypadku: imię i nazwisko, adres e-mail oraz zdjęcie profilowe takiego Użytkownika. 
 4. Administrator może powierzyć dane użytkowników Serwisu:
  1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu lub praw innych Użytkowników; 
  2. Podmiotom świadczącym usługi IT na rzecz Administratora;
  3. Podmiotm świadczącym obsługę prawną na rzecz Administratora;
  4. Podmiotom świadczącym usługi marketingowe i doradcze na rzecz Administratora;
  5. Innym podmiotom świadczącym usługi dla Administratora, w celach, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Polityki prywatności; 
 5. Część usługodawców Serwisu może przechowywać dane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku, przed przekazaniem danych Administator zapewnia by istniał u odbiorcy danych odpowiedni poziom ich ochrony, (np. na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub za pomocą uzgodnienia z odbiorcą tzw. standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej). 
 6. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez swoje konto w Serwisie. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z otrzymania newslettera poprzez zmianę ustawień na swoim koncie użytkownika. 
 7. Użytkownik może wyrazić zgodę na zbieranie i wykorzystanie danych dotyczących lokalizacji urządzenia użytkownika. Pozwala to na świadczenie usług przez Serwis dotyczących wyszukiwania najbliższej dla położenia użytkownika lokalizacji miejsca gry. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z możliwości ustalenia przez Serwis jego lokazacji poprzez zmianę ustawień na swoim koncie użytkownika. 

§ 4

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownikowi Serwisu przysługują w stosunku do jego danych osobowych następujące uprawnienia:
  1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia przy czym w każdym czasie zarejestrowany użytkownik ma możliwość dokonania wskaznych czynności poprzez swoje konto użytkownika w Serwisie; 
  2. Zgłoszenie żądania potwierdzenia przez Administatora jakie dane użytkownika przetrwarza oraz żądanie dostarczenia kopii tych danych, przy czym w każdym czasie zarejstrowany Użytkownik ma dostęp do danych osobowych jakie przekazał Administatorowi poprzez swoje konto użytkownika w Serwisie; 
  3. Prawo do usunięcia swoich danych osobowych; 
  4. Prawo do czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych;
  5. Prawo do ograniczenia przewtarzania danych;
  6. Prawo do żądania przeniesienia danych osobowych; 
  7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 2. Użytkownik może korzystać ze swoich uprawnień określonych w § 4 ust. 1 niniejszej Polityki prywatności poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Pokaż email
 3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargii do organu nadzorczego – Biuro Komisarza ds. Informacji (The Information Commissioner’s Office), w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązujące. 

§ 5 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Administator przechowuje dane jedynie przez czas jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. 
 2. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika, Administator przechowuje dane do czasu cofnięcia przedmiotowej zgody. 
 3. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia roszczeń przez Administatora w stosunku do użytkowników.

§ 6

MECHANIZMY AUTOMATYCZNEGO PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. W Serwisie stosowane są mechnizmy automatycznego przechowywania danych tzw. pliki ,,Cookies”. Są to pliki zapisywane na urządzeniu Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Brak zmiany po Stronie Użytkownika przeglądarki jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na ich użycie. 
 2. Użycie plików ,,Cookies” jest konieczne w celu prawidłowego świadczenia usług w ramach Serwisu. 
 3. W ramach Serwisu wykorzystywane są następujące rodzaje plików ,,Cookies”. 
  1. sesyjne;
  2. stałe;
  3. analityczne;
 4. Pliki ,,Cookies” sesyjne są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (po wylogowaniu lub zamknięciu okna przeglądarki). 
 5. Pliki ,,Cookies” stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików ,,Cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 6. Pliki ,,Cookies” analityczne umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkownika Serwisu, w tym gromadzą informację o sposobie korzystania przez użytkownika z Serwisu, liczbie odwiedzin, czasie wizyty. Pliki analityczne nie reejstrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk. W przypadku .,,Cookies” analitycznych Serwis używa narzędzi w postaci Google Anlytics oraz Facebook Ads w celu dokonywania analizy użytkowania Serwisu przez Użytkownika. Narzędzia te gromadzą dane statystyczne i inne informacje o sposobie użytkowania strony, wykorzystując w tym celu pliki ,,Cookies”, które są przechowywane na komputerze Użytkownika. Zebrane w ten sposób informacje są wykrzystywane do tworzenia raportów na temat użytkowania Serwisu. Więcej informacji na temat Google Analytics oraz Facebook Add można znaleźć w opublikowanych przez wskazane podmioty politykach prywatności pod adresami: https://www.google.com/privacypolicy.html oraz https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
 7. Podmioty trzecie w celu wyświetlenia reklam w Serwisach oraz usługodawcy, świadczący usługi na rzecz Administatora w celu funkcjonowania Serwisu, mogą korzystać z własnych plików ,,Cookies”.
 8. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików ,,Cookies”, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pomocą Serwisu. Zapisane pliki ,,Cookies” mogą być także usunięte przez użytkownika poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w ten celu lub narzędzi dostępnych w ramach programu operacyjnego z którego korzysta użytkownik. 
 9. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zaleca się zapoznanie z sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa zamieszonymi w menu przeglądarki używanej przez użytkownika oraz skofigurowanie ich według preferencji Użytkownika. 
 10. Użytkownik podczas procesu logowania może zaznaczyć funkcję ,,niewylogowuj mnie”, co powoduje iż na urządzenie użytkownika zostaje przesłany plik ,,Cookies”, którego zadaniem jest zapamiętanie użytkownika. Ponowne uruchomienie Serwisu, w przypadku zaznaczenia przedmiotowej opcji powoduje iż użytkownik jest rozpoznawany jako osoba zalogowana, przy czym skorzystanie ze wsakzanej funkcji nie powoduje zapamiętania hasła dostępu, co gwarantuje bezpieczeństwa użytkowania. 

§ 7

APLIKACJA MOBILNA LOCAL PLAY

 1. Dostęp do Serwisu jest możliwy również za pomocą aplikacji mobilnej, którą użytkownik może zainstalować na swoim urządzeniu. 
 2. W przypadku zaistalowania aplikacji mobilnej na urządzeniu użytkownika przechowywany jest identyfikator aplikacji do momentu usunięcia aplikacji. Identyfikator aplikacji oraz informacje o marce, modelu, numerze seryjnym urządzenia mobilnego są wysyłane do Spółki w procesie rejestracji urządzenia w aplikacji oraz są wykorzystywane w celu jednoznacznego zidentyfikowania Aplikacji i urządzenia mobilnego. 
 3. Każdy użytkownik może w każdym momencie dokonać deinstalacji aplikacji, co odbywa się w sposób właściwy dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu użytkownika. W celu deinstalacji użytkownik powinien postępować zgodnie z intrukcją sporządzoną przez producenta systemu operacyjnego. 

§ 8

PRZETWARZANIE DANYCH OSÓB PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

 1. Uslugi Serwisu nie są przeznaczone dla osób poniżej 16 (szestnastego) roku życia. 
 2. W przypadku powizięcia  przez Administatora informacji, co do przetwarzania danych osobowych osoby poniżej 16 (szestanstego) roku życia, dane zostaną jak najszybciej usunięte. 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeżeli jest to potrzebne z powodu rozwoju technicznego Serwisu. W stopce Serwisu administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności.